El Pla d’Igualtat és una estratègia institucional destinada a assolir la igualtat real entre les dones i els homes a la feina, eliminant els estereotips, les actituds i els obstacles que dificulten a les dones accedir a determinades professions i determinats llocs de treball en igualtat de condicions que els homes

OBJECTIU


Implementar un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones amb la intenció definida de fer comprendre la nova definició de rols, incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions.

Marc legal

NORMATIVA INTERNACIONAL

Declaració dels drets humans

LEGISLACIÓ ESPANYOLA

Constitució, estatut dels treballadors, codi penal

LEGISLACIÓ CATALANA

Estatuts, ordres i drets